ISO 9001


Herkomst: Wikipedia ISO 9001 is een standaard voor kwaliteitsmanagement. Om daaraan te kunnen voldoen moet het kwaliteitsbeleid op papier staan. Ook moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers.

De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanten-tevredenheid door te voldoen aan:

 • eisen en wensen van klanten
 • eisen die het bedrijf aan zichzelf oplegt
 • relevante wettelijke eisen


De hierboven aangehaalde wettelijke eisen moeten uiteraard relevant zijn voor het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie aantonen haar eigen bedrijfsprocessen te kunnen beheersen.

Maarten Rigter was jarenlang Lead Auditor ISO 9001. D.w.z. hij was bevoegd adviezen te geven over het verlenen van certificaten.
Uit deze certificaten blijkt dat de organisatie voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit is een belangrijk bewijsmiddel voor de organisatie naar haar klanten. Zo wordt duidelijk dat men aan gestructureerd kwaliteitsmanagement doet, dat wil zeggen: zorg, beheersing en borging op een vooraf gestelde en gestructureerde manier.

Update ISO 9001:2015


Vanaf september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig.
Dit geldt ook voor de ISO 14001. Op dat moment zal uw managementsysteem moeten zijn aangepast aan de nieuwe eisen. Het verdient aanbeveling met het wijzigen van het systeem niet al te lang te wachten, omdat aan het begin van 2018 zeer veel organisaties advies zullen vragen over deze aanpassingen.

Triple P Solutions kan u ondersteunen bij deze update, door middel van het ter plekke aanpassen van uw bedrijfdocumentatie.ISO 14001


Herkomst onbekend ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Doel is om te komen tot een gestructureerde beheersing van milieurisico's en vermindering van de milieubelasting.

Gemeenten, provincies, grotere bedrijven en andere overheidsinstellingen stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen en duurzaam inkopen vaak verplicht.

ISO 14001 sluit naadloos aan bij ISO 9001. Ook hiervoor geldt weer: Maarten Rigter mag adviezen afgeven voor een certificaatverlening na een geslaagde audit.

Update ISO 14001:2015


Vanaf september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 14001:2004 niet meer geldig.
Dit geldt ook voor de ISO 9001. Op dat moment zal uw managementsysteem moeten zijn aangepast aan de nieuwe eisen. Het verdient aanbeveling met het wijzigen van het systeem niet al te lang te wachten, omdat aan het begin van 2018 zeer veel organisaties advies zullen vragen over deze aanpassingen.

Triple P Solutions kan u ondersteunen bij deze update, door middel van het ter plekke aanpassen van uw bedrijfdocumentatie.Invoering ISO 14001 stap voor stap


Stappenplan ISO 1400. Bron: http://www.iso.org ISO 14001 is een bruikbaar handvat voor een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie.

De ervaring leert dat een achtstappenplan in dit verband nuttig is - we vatten dat hieronder kort samen.

Belangrijke voordelen van ISO 14001:


 • Systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving
 • Scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied
 • Invulling van de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen (ISO 26001)
 • Minder risico op financiële of imago schade

Stap 1. Nulmeting
Waar staan we nu?


Stap 2. Milieurisico's
Welke belangrijke aandachtspunten zijn er als het om milieu gaat?


Stap 3. Beheersing milieurisico's
Hoe gaan we daarmee om van dag tot dag?


Stap 4. Formuleren doelstellingen
Wat willen we bereiken op gebied van milieuzorg?


Stap 5. Optuigen milieumanagementsysteem
Opstellen documentatie, zoals handboek, instructies en procedures.


Stap 6. Praktijk.
Invoering milieuzorgsysteem in de praktijk langs de lijnen van stap 1 tot en met 5.


Stap 7. Interne audit.
Jaarlijkse interne controle vanuit de vraagstelling: 'doen we wat we zeggen?'


Stap 8. Milieuzorg-APK
Jaarlijks nalopen en herzien milieuzorgsysteem naar aanleiding van de interne audit. .Herkomst ISO-normering


Jeremiah O’Brien onder Golden Gate brug. Bron: Wikipedia


De ISO normering stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Geconfronteerd met de behoefte om in korte tijd zeer veel schepen te bouwen -vooral als gevolg van de grote verliezen aan scheepstonnage door Duitse duikboten - werd het Liberty schip ontworpen. Uitgangspunt was een schip met exact dezelfde maten en uitvoering. Om dit te bereiken, werd een managementsysteem ontwikkeld dat – na omzetting in militaire normen – zich ontwikkelde tot het wereldwijd toegepaste ISO kwaliteitsmanagementsysteem.

Het Liberty scheepsbouwsysteembaseerde zich op standaardisatie en kwaliteitscontrole. De enorme vloot aan schepen, werd gebouwd op allerlei locaties in heel de Verenigde Staten. Van 1941 tot 1945 steeg de scheepsbouw capaciteit met meer dan 1.200%, en zo werden meer dan 2.700 Liberty schepen en 800 Victory schepen (doorontwikkeling van Liberty schepen) gebouwd. Uiteindelijk werd aflevering van een schip in 15 dagen mogelijk.

Deze prestatie vereist een revolutie in de scheepsbouw. Onder de ingenieuze leiding van Henry J. Kaiser werden de vele onderdelen geproduceerd in duizenden fabrieken en werkplaatsen in meer dan tweeëndertig staten. Modulaire opbouw technieken werden ontwikkeld die voor altijd het gezicht van de scheepsbouw veranderden, toestellen voor het continu lassen zagen het licht en conventionele hulpmiddelen en manieren werden verlaten.

Een van de laatste originele Liberty schepen is de Jeremiah O´Brien. Het schip heeft dienst gedaan op de Stille Oceaan. In 1966 nam een groep enthousiaste oud-opvarenden stappen om één van de schepen te bewaren als museumschip. Deze groep wist in 1978 het schip op de lijsten van Nationale Monumenten geplaatst te krijgen. Fondsen werden verworven en het schip werd aangekocht. In oktober 1979 wist de hoofdwerktuigkundige met zijn team de ketels op druk te krijgen en de volgende dag verliet de 'Jeremiah O´Brien' op eigen kracht de reserve vloot. In de zomer van 1980 maakte het schip zijn eerste reis door de baai van San Francisco, om vervolgens bij Fort Mason, vlak bij de Golden Gate brug, een ligplaats te kiezen. Het schip maakt sindsdien een aantal cruises per jaar en is de overige dagen open voor bezoek.Leveranciersaudits via Triple P Solutions


Bij Triple P Solutions bent u aan het juiste adres voor audits bij uw leveranciers. Dergelijke leveranciersaudits geven u een helder, objectiverend beeld van de situatie bij uw leverancier.

Zo krijgt u inzicht in hoeverre:

 • men zich aan de afspraken houdt;
 • de interne organisatie op orde is;
 • de zorg en aandacht voor kwaliteit aansluit bij uw wensen.Waarom zijn leveranciersaudits nodig?


Plan, do, check, act Vrijwel iedere organisatie koopt in: diensten, bewerkingen, onderdelen of complete eindproducten. In dit verband zijn twee tendensen waarneembaar.

In de eerste plaats is er een steeds grotere rol van toeleveranciers in ontwikkeling en productie. Het gaat niet langer om productie alleen. Ook een eigen inbreng van de leverancier bij de productontwikkeling wordt steeds belangrijker.

Ten tweede wordt steeds meer uitbesteed in binnen- en buitenland.

Beide soorten ontwikkelingen leiden ertoe dat uw leveranciers een steeds grotere invloed krijgen op de
kwaliteit van uw eindproduct. De consequentie is, dat een andere aanpak nodig is om kwaliteit op peil houden of verbeteren.

Ketenmanagement wordt van essentieel belang, zeker bij uw strategische inkoop die een belangrijke rol speelt bij uw eigen bedrijfsproces. Voor een dergelijke inkoop dient u geschikte leveranciers te selecteren, om met hen een langdurige en goede samenwerking op te bouwen.

Dankzij veelvuldige praktijkervaring is bij Triple P Solutions bekend hoe men snel en efficiënt:
 • uw leveranciers door kan lichten
 • sterke en zwakke punten van uw leverancier in kan kaart brengen

Uw samenwerking met ons levert u een instrument op om:
 • leveranciers te selecteren en te beoordelen
 • samen met uw leveranciers te werken aan verbeteringen

Langs deze weg krijgt u meer grip op de kwaliteit van uw eindproduct of dienst. Zo helpt u u zelf, uw klanten én uw leveranciers.Werkwijze bij onze leveranciersaudits


Foto Bas Roufs, mei 2011 Wij zijn in staat diepgaand te communiceren met zowel u als uw leveranciers. Zo kunnen we belangen en risico's van alle betrokkenen snel inschatten. Een leveranciersaudit delen we op in drie delen:

 • deel 1, de voorbereiding
 • deel 2, de eigenlijke leveranciersaudit
 • deel 3, actie en nazorg

We lopen hieronder elk van deze drie delen na.


Deel 1: Voorbereiding
Het begin van de audit bestaat uit:
 • vaststellen doel
 • uitwerken aanpak
 • aankondiging planning

Verder lopen we alvast vooruit op de eerste stappen na de audit vanuit de vraag: wat te doen met de resultaten?

Daarna kondigen wij de audit aan bij de leverancier. We stellen dan een programma vast in goed overleg met laatstgenoemde, bij wie we ook diverse relevante documenten opvragen. Dergelijke documenten zijn onder meer:
 • het kwaliteitssysteem
 • de contracten
 • eventuele werkafspraken

Aan de hand van het dossier dat langs deze weg ontstaat, zet Triple P Solutions de audit in de steigers.
Het moge duidelijk zijn dat de hier beschreven gang van zaken van wezenlijk belang is voor een goed verloop van de audit.

Deel 2: de leveranciersaudit
Indien mogelijk voeren we de audit uit samen met iemand van uw organisatie. Een goede sparring partner vanuit uw organisatie zou bijvoorbeeld degene kunnen zijn die van de hoed en de rand weet van de operationele samenwerking.

We beginnen met een introductie. Het doel van de audit, de aanpak en het programma lichten we toe. Kort daarna starten we met de interviews. Die gesprekken leiden we zo, dat er een behoorlijke diepgang ontstaat. Hierbij gaan we uit van het adagium ‘Zien is geloven’. We vragen voorbeelden op en bezoeken werkplekken. Uiteraard kijken we dan met name naar de activiteiten die voor uw organisatie worden verricht. De gesprekken duren één tot anderhalf uur. De totale audit neemt meestal ongeveer een dag in beslag.
De audit sluiten we af met een samenvatting: aan de directie  van uw leverancier lichten we onze bevindingen toe.

Deel 3: actie
De bevindingen werken we uit in een bondig, overzichtelijk rapport - Nederlands- of Engelstalig. Desgewenst kunnen wij dit rapport met u nabespreken. Ten zeerste raden wij raden u aan het rapport voor te leggen aan uw leverancier: samen met een verzoek voor een actieplan. Verder is het goed denkbaar dat bepaalde aanbevolen acties toch weer bij uw eigen organisatie terecht komen.

Samenvatting
De prestaties van uw onderneming worden voor een aanzienlijk deel bepaald door uw toeleveranciers; grip op hen is dus cruciaal. Maak daarom goede afspraken en verifieer deze. Zo legt u een basis om de kwaliteit structureel te beheersen. Via onze leveranciersaudits helpen wij u graag op weg.Interne audits uitvoeren


interne audit Triple P Solutions is in staat uw organisatie grondig door te lichten via een zg. interne audit - aan de hand van onder andere ISO 9001, ISO 14001, de MVO Prestatieladder en/of FSC. Ook kan Triple P Solutions in kaart brengen welke wet- en regelgeving voor uw organisatie relevant is en verwerkt moet worden in uw bedrijfsvoering.
Een interne audit wordt vaak gebruikt bij een groot bedrijf, instelling of overheid.ISO papieren tijger?


Papieren Tijger Vaak wordt gezegd, ISO-management systemen zijn 'papieren tijgers'. Dat hoeft niet zo te zijn.

Om ISO-veranderingen structureel door te voeren, kunt u een change manager inschakelen met voldoende bevoegdheden. Deze kan personeel aan afspraken en verantwoordelijkheden houden.